top of page

Storno podmínky rezervací

Předběžnou rezervací se rozumí rezervace přes rezervační formulář na našem webu (tato je zcela nezávazná)

Závaznou rezervací se rozumí potvrzená rezervace dle emailové komunikace po předběžné rezervaci přes rezervační formulář. Při výpůjčce dlouhodobější nebo pěti a více kol je obvykle požadována platba předem na náš bankovní účet. V případě, že platba nebyla doručena na náš účet, je v takovém případě rezervace považována vždy za nezávaznou a vybavení může být zapůjčeno jinému zákazníkovi.

Předběžná rezervace přes rezervační formulář na našem webu je zcela nezávazná

Storno rezervace se rozumí emailem zaslaná informace o zrušení rezervace na rentbike@email.cz

  • storno rezervace 24h před výpůjčkou je účtováno v plné výši a to včetně případné dopravy pokud již byla realizována

  • storno rezervace do 3 dnů před výpůjčkou včetně dne výpůjčky je 50% ceny

  • storno 7 dnů před výpůjčkou včetně dne výpůjčky je 25%

  • storno 14 dnů před výpůjčkou včetně dne výpůjčky je 15%

V případě nepřízně počasí v den výpůjčky nemá tato skutečnost žádný vliv na storno podmínky rezervací.

Změny rezervací v případě snížení počtu dnů výpůjčky na které bylo zapůjčované vybavení rezervováno se řídí stejnými výše uvedenými storno podmínkami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cancellation of reservation conditions
Preliminary reservation means a reservation via the reservation form on our website (this is completely non-binding)

A binding reservation means a confirmed reservation according to email communication after a preliminary reservation via the reservation form. When renting a longer term or five or more bicycles, an advance payment to our bank account is usually required. If the payment has not been delivered to our account, in this case the reservation is always considered non-binding and the equipment can be loaned to another customer.​

Pre-booking via the booking form on our website is completely non-binding​

Cancellation of a reservation is understood to be information sent by e-mail about the cancellation of a reservation to rentbike@email.cz

- cancellation of the reservation 24 hours before the rental is charged in full, including possible transport if it has already been carried out

- cancellation of the reservation up to 3 days before the rental, including the day of the rental, is 50% of the price

- cancellation 7 days before the rental including the day of the rental is 25%

- cancellation 14 days before the loan including the day of the loan is 15%

In case of bad weather on the day of the rental, this fact has no effect on the cancellation conditions of reservations.

Changes to reservations in the event of a reduction in the number of rental days for which the rented equipment was reserved are governed by the same cancellation conditions mentioned above.

bottom of page